User login

A 2006. évi 8. évfolyamos és a 2008. évi 10. évfolyamos tanulók kompetenciamérési adatainak összepárosítása

Az országos kompetenciamérés 2003 óta méri a 6., 8. és 10. évfolyam körében a szövegértési képességeket és matematikai eszköztudást. A mérés során a tanulók teljesítményét sztenderdizált tesztek segítségével mérik, mely lehetővé teszik a tanulók eredményeinek összehasonlítását térben és időben. Ezen túlmenően a tanulókkal (nem kötelező módon) kitöltetnek egy háttérkérdőívet, amely a tanuló a legfontosabb társadalmi-gazdasági jellemzőire kérdez rá. Hasonlóképpen az iskolák és az iskolai telephelyek vezetőivel is kitöltetnek háttérkérdőíveket.
A szövegértés területen a különböző szövegekhez (elbeszéléshez, rövid történethez, magyarázó szöveghez, menetrendhez vagy éppen egy szórólaphoz) kapcsolódó kérdések jellemzően az információk visszakeresését, következtetések levonását, kapcsolatok felismerését vagy a szöveg részeinek vagy egészének értelmezését várják el a tanulóktól.
A matematikai eszköztudás területén az alkalmazott feladatok valamilyen életszerű szituációban megjelenő probléma matematizálását, megoldását és a megoldás kommunikálását kérik a tanulóktól a matematika különböző területeit érintve (mennyiségek és műveletek; hozzárendelések és összefüggések; alakzatok síkban és térben; események statisztikai jellemzői és valószínűsége).
2006-ban a 6., 8. és 10. évfolyamos tanulókkal íratták meg a kompetenciamérés tesztjeit. A 8. évfolyamon minden tanuló eredményeit feldolgozták, a másik két évfolyam esetében a tanulók csak egy töredékének állnak rendelkezésre az adatai. A háttérkérdőívek az egyes évfolyamoknál szinte teljesen megegyeznek. 2008 óta a három évfolyam minden tanulója megírja a teszteket. A 2008-ben bevezetett oktatási azonosítóból származtatott új mérési azonosító segítségével a diákok egyéni eredményei kétévente önmagukkal összeköthetővé is váltak. 2008 előtt azonban nem lehetett összekötni az egyes tanulók adatait saját korábbi teszteredményével. Ennek kiküszöbölésére az MTA KRTK Közgazdaságtudományi Intézetében 2008 és 2010 között folyó „Közoktatás teljesítményének mérése-értékelése” projekt keretein belül a 2006 8. évfolyamos tanulók teszteredményeit egyenként összekötöttük a saját 2008-as 10. évfolyamos eredményeikkel, ezáltal alakítva ki egy Magyarországon egyedülálló panel adatbázist.
Noha a 2006. és a 2008. évi felméréseket ugyanazok a tanulók írták meg, adataik tanulói szinten nem voltak összevethetők, hiszen a 2006-os random módon generált mérési azonosító, és a 2008-ban bevezetett oktatási azonosítóból egyértelműen előállítható új mérési azonosító nem egyezett meg. Így a párosítás csak és kizárólag a tanulók nevei alapján lett volna lehetséges, amelyet viszont adatvédelmi okok miatt a Közgazdaságtudományi Intézet nem tudott végrehajtani. Így egyedüli megoldásként az iskolákat kellett felkeresni, hogy párosítsák saját diákjaik 2006-os régi mérési azonosítóját a 2008-as oktatási azonosítójával (amelyből az Oktatási Hivatal képes az új mérési azonosítókat előállítani). Erre csak az Oktatási Hivatal kérésére az iskolák lehettek képesek, hiszen egyedül ott áll rendelkezésre az ehhez szükséges két alapvető információ: a 2006-ban 8. évfolyamos diákok mérési azonosítója és a 2006-ban nyilvántartott diákok oktatási azonosítója névvel ellátva. Így a nevek alapján, és az iskolákban kötelezően megőrizendő papíralapú 2006-os mérési jelenléti ívek alapján – amelyen szerepel a tanuló neve és 2006-os mérési azonosítója – az iskola össze tudta párosítani a saját diákjai 2006-os mérési és 2008-as oktatási azonosítóját. E párosítás után a nevek törlésre kerültek, és a megmaradt mérési azonosító-oktatási azonosító párokat az iskolát visszaküldték az Oktatási Hivatalnak, amely ezután az oktatási azonosítót átalakította az új mérési azonosítóra, s így a régi-új mérési azonosító párost adta át a Közgazdaságtudományi Intézetnek.
E módszer alapján 2946 iskolából 1583 válaszolt, s így a 2006-ban 8. évfolyamon tesztet írt 113.092 diákból 65.419 oktatási azonosítóját sikerült kideríteni. Ezzel a diákok csaknem 58 %-át sikerült megtalálni 2008-ban is. Ez a szám elegendő ahhoz, hogy súlyozással korrigálni lehessen az esetleges torzításokat, és az országra nézve reprezentatív mintát hozzunk létre.